سیمان پوزولانی ویژه

مشخصات شیمیایی سیمان پوزولان ویژه کارخانه سیمان خمسه :

1

مشخصات فیزیکی سیمان پوزولان ویژه کارخانه سیمان خمسه :

2

مزایای بتن ساخته شده از سیمان پوزولانی خمسه :

۱- مقاوم کردن بتن در محیطهای با خورندگی شدید ( محیطهای دریایی ، سدها ، … )
۲- کاهش سرعت گرمازایی اولیه و انبساط پایین ( مناسب جهت بتن ریزیهای حجیم )
۳- مقاومت بالا در برابر حمله سولفاتها و واکنشهای مخرب آلکالیها با سنگ دانه های بتن
۴- مقاومت شیمیایی بالا به دلیل نفوذ کمتر آب در بتن سیمان پوزولانی
۵- مقاومت بالای بتن در برابر تنشهای حرارتی به صورت گسترده