سیمان تیپ ۴۲۵-۱

مشخصات سیمان
سیمان پرتلند نوع ۴۲۵-۱ در استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۹ به عنوان سیمان پرتلند نوع ۱ با رده مقاومتی ۴۲۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع طبقه بندی شده است .
سیمان تولیدی ۴۲۵-۱ این کارخانه از نظر مقاومت در رده CEM 1 42.5 N استاندارد اروپا میباشد و به سبب کنترل دقیق در فرایند تولید از ویژگیهای برتری نسبت به مقادیر مندرج در استاندارد برخوردار می باشد.

1-425

مشخصات شیمیایی سیمان پرتلند ۴۲۵-۱

1

مشخصات فیزیکی سیمان پرتلند ۴۲۵-۱

2
مزایای بتن ساخته شده از سیمان ۴۲۵-۱ خمسه :

۱- سرعت عمل در ساخت و ساز به دلیل افزایش مقاومت های اولیه بتن
۲- حرارت هیدراتاسیون کنترل شده و در نتیجه کارایی بهتر در هوای گرم و بتن ریزی های نسبتاً حجیم
۳- افزایش دوام بتن به دلیل افزایش تدریجی و مستمر مقاومت ها
۴- مقاومت در مقابل واکنش های مخرب آلکالی ها
۵- نفوذ پذیری و انبساط کم
۶- بالا بودن مقاومت نهایی در دراز مدت و در نتیجه افزایش مقاومت سایشی بتن