توزیع ۲ کیلو گوشت گرم درجه یک و ۲ بطری روغن مایع ۱/۵ لیتری بین پرسنل

توزیع ۲ کیلو گوشت گرم درجه یک و ۲ بطر روغن مایع ۱/۵ لیتری بین پرسنل