بازدید جناب سرهنگ بدری ریاست پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان و هیئت همراه از تعمیرات آبان ماه خط تولید