میزبانی سیمان خمسه از جناب آقای لطفی ریاست محترم منابع طبیعی شهرستان ایجرود هیئت همراه

میزبانی سیمان خمسه از جناب آقای لطفی ریاست محترم منابع طبیعی شهرستان ایجرود و هیئت همراه