رایزنی مدیریت با تجار و فعالین اقتصادی کشور روسیه با هدف ایجاد تعاملات تجاری و فنی

رایزنی مدیریت با تجار و فعالین اقتصادی کشور روسیه با هدف ایجاد تعاملات تجاری و فنی

مطلب پیشنهادی

نشست مدیریت کارخانه با نماینده محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایجرود

نشست مدیریت کارخانه با نماینده محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایجرود با هدف گسترش …