آخرین خبرها

گزارشی تفصیلی از بازدید شرکت سیمان خمسه

گزارشی تفصیلی از بازدید تیم خبری روزنامه زنگان امروز از بزرگترین واحد صنعتی استان؛

کارخانه سیمان خمسه از گردنه های سخت دیروز گذر کرده و امروز با مدیریت جدید به فردایی روشن امیدوار است

دانلود تصویر روزنامه